ബദ്ര്‍ തവസ്സുല്‍ ദുആ സമ്മേളനം | മര്‍കസ്, കാരന്തൂര്‍