മര്‍കസ് ദൗറത്തുല്‍ ഖുര്‍ആന്‍ & അഹ്ദലിയ്യ ആത്മീയ സമ്മേളനം